Zájemci o služby

Pobytová služba v Domově je poskytována osobám od 40 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.

Vstupem do procesu přijetí je podání žádosti do Domova.

Žádost

Žádost si můžete vyzvednout přímo v našem domově v kanceláři sociálních pracovníků nebo si ji stáhnout:

K žádosti je třeba připojit výpis ze zdravotnické dokumentace od praktického lékaře a zprávu odborného lékaře (psychiatr, nerolog), která potvrzuje diagnózu onemocnění demence a nesmí být starší než 6 měsíců.

Žádost je možné doručit osobně nebo zaslat poštou, popř. na e-mail pracovníků úseku sociální práce.

Je-li žádost doručena kompletní, garantujeme doručení oznámení o vyhovění / nevyhovění Vaší žádosti do 90 dnů od data přijetí kompletní žádosti.

Vyjádření lékaře a vyjádření odborného lékaře je konzultováno se smluvním lékařem Domova, případně smluvním psychiatrem.

Čekací doba pro přijetí se pohybuje zpravidla od 3 do 10 měsíců zejména v závislosti na uvolněném lůžku, na míře potřebnosti péče žadatele o službu a vhodnosti uvolněného lůžka pro konkrétního žadatele.

Máte-li zájem o bližší informace o službě nebo o prohlídku domova obraťte se prosím na sociální pracovnice v Domově. Potřebné telefony a emaily naleznete na našich webových stránkách v záložce Kontakty.

Výběr žadatele z evidence čekatelů

Vhodného žadatele vybírá na základě jeho nepříznivé sociální situace, míře potřebnosti péče a vhodnosti na uvolněné lůžko tým pracovníků domova (sociální pracovnice, vedoucí úseku sociálních služeb, vedoucí patra a vedoucí úseku zdravotních služeb).

Sociální pracovnice po předchozí domluvě navštíví žadatele v místě jeho současného pobytu na tzv. přednástupovém šetření.
Vybraný žadatel je zpravidla přijat do 10 pracovních dnů.

Co je potřeba si připravit před přijetím

  • V rámci přípravy na přijetí Vašeho blízkého k nám do domova Vám sociální pracovník zašle e-mailem nebo předá osobně, důležité informace a dokumenty, které je třeba před nástupem do domova připravit pro sociálního pracovníka, staniční sestru, vedoucí patra, popř. prostudovat (Smlouvu o poskytování sociální služby, ceník, domácí řád, aj.)
  • Zároveň sociální pracovník zašle nebo předá i Biografický dotazník k vyplnění, který zjišťuje důležité informace, vzpomínky a prožitky ze života Vašeho blízkého. S těmito informacemi dále pracujeme a přizpůsobujeme naši péči tak, aby byli klienti v Domově co nejvíce spokojeni.

Dokumenty ke stažení:

Ceník

Služby domova jsou poskytovány za úhradu.

Hradí se:

  • služby za ubytování a stravu, které jsou hrazeny z příjmů klienta. Aktuální ceník.
  • poskytované úkony péče, které jsou hrazeny z tzv. Příspěvku na péči (dále PnP)

O PnP je možné požádat na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce v ČR. Pro přiznání PnP není rozhodná výše příjmu, ale pouze potřeba péče jiné fyzické osoby.

V případě, že svého blízkého často vozíte k lékaři, do denního stacionáře apod., můžete si na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR požádat také o příspěvek na mobilitu.

Jestliže se potřebujete zorientovat v dávkách a příspěvcích, na které máte nárok, využijte, portál Ministerstva práce a sociálních věcí – Dávky a příspěvky MPSV.