Poskytované služby

Jsme Domov se zvláštním režimem

Pobytová služba domova se zvláštním režimem je poskytována až 102 osobám od 40 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění stařecké demence, Alzheimerovy demence, popř. ostatními typy demencí i chronického duševního onemocnění.

  • Služby Domova jsou určeny osobám, které mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.
  • Výše uvedená onemocnění byla diagnostikována odborníkem z oboru psychiatrie nebo neurologie.
  • Nepříznivá sociální situace klienta spočívá zejména ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu poruchy orientace a krátkodobé paměti a v důsledku onemocnění demence ji nelze řešit v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních či ambulantních služeb.

V domově se zvláštním režimem používáme soubor opatření, která jsou činěna za účelem ochrany a podpory klientů s demencí. Režim je přizpůsoben specifickým potřebám klientů. Mezi specifické projevy klientů s demencí patří:

  • špatná orientace v místě, čase, prostoru, nepoznávání i osob blízkých
  • omezená schopnost komunikace
  • omezená schopnost rozumět obsahu sdělení
  • dezorientace ze změny situace (střídání jasných a zastřených chvilek, uvědomování si, „že je něco jinak – v nepořádku“, s tím spojené projevy agrese, deprese, úzkosti, poruchy spánku, sebepoškozování, ztráty zájmu péče o vlastní osobu, někdy projevy vulgarity, poruchy soucítění, emoční sebekontroly) aj.

Paliativní péče

V domově poskytujeme našim klientům paliativní péči. Úspěšně jsme dokončili projekt Zavádění paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory podporovaný nadačním fondem ABAKUS a získali certifikát.

Cíl paliativní péče v domově

Otevřeně a citlivě nastavit individuální potřeby klientů tak, aby z tohoto světa naši klienti odcházeli důstojně, bez zbytečných převozů, hospitalizací a bolesti. Vše nastavujeme tak, aby bylo možné prožít závěr života klidně a co nejpřirozeněji v kruhu svých blízkých. Chceme se co nejvíce přiblížit v nastavení péče rodinnému až domácímu prostředí, a to nejen v době závěru života klientů v našem domově.

V domově umožňujeme doprovodit rodinám svého blízkého na poslední cestě na jeho pokoji.

Pro více informací kontaktujte koordinátorky paliativní péče – kontakt.

Leták paliativní péče ke stažení.

Ubytování

V domově máme 6 jednolůžkových pokojů, 45 dvoulůžkových pokojů a 2 třílůžkové pokoje. V přistavěné budově mají všechny pokoje samostatné sociální zařízení. Na původní budově, která byla zrekonstruována je převážně sdílené sociální zařízení pro 2 pokoje.

Stravování

Klientům nabízíme běžnou a racionální stravu s přihlédnutím k dietním požadavkům, pod dohledem nutriční terapeutky. Strava je podávána dle možností a přání klientů na malých jídelnách na odděleních nebo na pokojích klientů, a to 4x denně.

Ošetřovatelské služby

Dle individuálních potřeb klientů poskytujeme podporu, pomoc a péči při osobní hygieně, péči o vlasy a nehty, při použití WC, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu jako je oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko, vozík, při vstávání z lůžka, ulehání, změny poloh na lůžku, při podávaní jídla a pití, při prostorové orientaci a samostatném pohybu v domově i mimo něj.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb (nákup, kadeřnice, pedikúra, aj.) a informačních zdrojů (noviny, radio, TV, internet), pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Podporujeme klienty ve společenských kontaktech a komunikaci. Pomáháme při upevňování vztahu s rodinou, přáteli.

Sociálně terapeutické činnosti

Pomáháme klientům v rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Aktivizační činnosti

Zajišťujeme volnočasové a zájmové aktivity, pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Nacvičujeme a upevňujeme motorické, psychické a sociální schopností a dovedností formou individuálních i skupinových aktivit.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomáháme při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. Komunikujeme s úřady, popř. soukromými subjekty v zájmu klienta a hájíme jeho práva.

Zdravotní služby

Volba lékaře a zdravotní pojišťovny je ponechána na svobodném rozhodnutí klienta. Lékařskou péči může klientům zajišťovat lékař, který ordinuje přímo v Domově 2x v týdnu (pondělí a čtvrtek – dopoledne). V domově pracuje i lékař specialista (psychiatr, diabetolog), kteří do domova pravidelně dojíždí. Pro další specializované zdravotní služby jsou využívány služby externích lékařů v blízkých zdravotnických zařízeních, kam jsou klienti objednáni a doprovázeny personálem domova, případně svými blízkými.

Ošetřovatelskou zdravotní péči podle individuálních potřeb klientů a ordinace lékařů poskytují zdravotní sestry, které jsou v Domově přítomny 24 hodin denně.

Leták garantované péče ke stažení.