Veřejný závazek

POSLÁNÍ OGRANIZACE

Posláním Domova důchodců Černožice je v pobytové sociální službě domova pro seniory a domova se zvláštním režimem pomoc s řešením nepříznivé sociální situace seniorů. Seniorům poskytovat takovou míru podpory, která umožňuje co nejdéle udržet maximální úroveň jejich soběstačnosti.

Řešení nepříznivé sociální situace vychází z invidividuálních potřeb každého seniora. Služba je posiluje sociální začlenění seniora.

OKRUH OSOB - KOMU JE SLUŽBA URČENA

V domově pro seniory je služba poskytována 40 seniorům od 65 let věku, jejichž nepříznivou sociální situaci spočívající zejména ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu věku nebo dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nelze řešit v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních či ambulantních služeb.

V domově se zvláštním režimem je služba poskytována 50 seniorům od 60 let věku, jejichž nepříznivou sociální situaci spočívajícíc zejména ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu poruchy orientace a krátkodobé paměti v důsledku onemocnění demence nelze řešit v domácím prostředí asi s pomocí rodiny nebo s využitím terénních či ambulantních služeb.

Obě služby jsou určeny seniorům, kteří mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

Snížení schopnosti péče o sebe sama spočívá zejména v oblasti:

- hygieny, stravování, péče o domácnost, péče o své zdraví, sociálního kontaktu z důvodu věku nebo zdravotního stavu

Do okruhu osob našich služeb nespadá:

 • osoba žádající sociální službu, kterou neposkytujeme a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • osoba, jejíž zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby, jedná se o:

         - zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

         - osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

         - chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí,

           jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem

 • osoba, které byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí o poskytnutí téže sociální služby

CÍLE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • propojení plánování a poskytování pečovatelské a ošetřovatelské péče
 • rozvíjet speciální techniky pro práci se seniory (ergoterapie, reminiscence, bazální stimulace, atd.)
 • zajistit kvalitu poskytovaných služeb s důrazem na odborné vzdělávání zaměstnanců
 • rozvíjet spolupráci s dobrovolníky

ZÁSADY A PRINCIPY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Partnerství = klient je pro nás rovnocenný partner
 • Akceptace = klienta přijímáme takového jaký je
 • Respekt = klienta nesoudíme
 • Trpělivost = na klienty nespěcháme
 • Empatie = vnímáme klientovi pocity
 • Důvěra = klient se nám může svěřit
 • Lidskost = vztah klienta a personálu je založen na etických a morálních zásadách
 • Důstojnost = klienta nesnižujeme
 • Individualita = každý klient je jedinečný
 • Úcta = každý klient má své zkušenosti